Binnen 6 weken bij je thuisbezorgd en geplaatst.

Wachtwoord vergeten?

0

Garantieregeling

KEUK hanteert naast de wettelijke garantie de volgende garantietermijnen:

Frame10 jaar garantie
Kasten10 jaar garantie
Werkblad10 jaar garantie

Voor apparatuur en accessoires geldt naast de wettelijke garantie de volgende garantietermijnen:

Apparatuur 2 jaar fabrieksgarantie
Accessoires2 jaar fabrieksgarantie

In geval van gebreken waarvan KEUK niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, wordt gedurende de garantieperiode een garantie gegeven volgens het volgende systeem. 

KEUK neemt met betrekking tot frame, kasten en werkblad de kosten van reparatie c.q. herlevering, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor haar rekening conform de navolgende staffel:

tot twee jaar na factuurdatum:100%
na twee jaar en tot vier jaar na factuurdatum:80%
na vier jaar en tot zes jaar na factuurdatum: 60%
na zes jaar en tot acht jaar na factuurdatum: 40%
na acht jaar en tot tien jaar na factuurdatum: 20%

Garantievoorwaarden

  • De garantietermijn gaat in op de factuurdatum welke vermeld is op de factuur ten aanzien waarvan een beroep op deze garantieregeling wordt gedaan. 
  • Bovengenoemde percentages worden berekend over de daadwerkelijke kosten van reparatie of herlevering van het desbetreffende frame, kasten en/of werkblad, inclusief transport-, inbouw-, montage-, en demontagekosten alsmede de voorrijkosten van de monteur. De garantie geldt tot maximaal het originele aankoopbedrag inclusief btw. Eventuele aanspraken boven dit bedrag vallen niet onder deze garantievoorwaarden. 
  • Na constatering van een gebrek dient de afnemer al datgene te doen dat (verdere) schade voorkomt of beperkt. De afnemer dient binnen twee maanden nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt een beroep te doen op deze garantieregeling. Bij gebreke hiervan vervalt de garantie. 
  • De datum van het indienen van de klacht is bepalend voor het antwoord op de vraag welke garantieaanspraak van toepassing is. 
  • Er kan alleen een beroep op deze garantieregeling worden gedaan indien de originele aankoopfactuur kan worden overgelegd. 
  • Uitsluitend de koper van de keuken kan een beroep doen op deze garantieregeling.
  • KEUK dient in de gelegenheid te worden gesteld om de kasten en/of werkblad te (laten) inspecteren om het gebrek vast te stellen, op straffe van verval van de garantie. 
  • Buiten het bepaalde in de voorgaande bepalingen heeft de koper van de keuken enkel aanspraak op garantie uit hoofde van deze garantieregeling. 
  • KEUK is nimmer aansprakelijk voor kosten, (gevolg)schade en/of hinder aan de zijde van de koper van de keuken of een derde, die ten gevolge van een gebrek op de uitvoering van garantiewerkzaamheden (kunnen) ontstaan. 
  • De garantieregeling geldt uitsluitend ten aanzien van gebreken als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste schoonmaak en/of onderhoud, slijtage door normaal gebruik of door zelf aangebrachte aanpassingen aan de keuken valt buiten de garantieregeling.

Deze garantieregeling is geldig vanaf september 2023 en kan uitsluitend worden vervangen door een latere versie.